ການເກັບກ່ຽວອາຫານ Ozarks ໃຫ້ 80.000 ອາຫານໂດຍຜ່ານການສູ້ຮົບຄວາມອຶດຫິວທ້າທາຍໄວ