പോരാട്ട വിശപ്പ് വേഗത്തിലുള്ള മാച്ച് ചലഞ്ചിലൂടെ ഓസാർക്സ് ഭക്ഷ്യ വിളവെടുപ്പ് 80,000 ഭക്ഷണം നൽകുന്നു